ПРИЕМ НА ДЕЦА И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

За постъпване в ЦКОДУХЗ– гр. Дебелец са необходими следните документи:

  • Амбулаторен лист /за ползване на почасови  или мобилни услуги в Амбулаторен блок/, издаден от личен лекар или лекар – специалист по профил на заболяването. В амбулаторния лист се посочва диагнозата и причината за насочване към Центъра. Когато детето се нуждае от физикална терапия и рехабилитация, същата се назначава от лекар специалист, който е част от екипа на Центъра.
  • Декларация за Информирано съгласие /попълва се на място/.
  • Копие на Удостоверение за раждане.
  • Налична медицинска информация: мед. епикризи, изследвания, решение на ТЕЛК и др.
  • Медицинска бележка за липса на контакт на детето с болен от остра заразна болест.

При приемане на дете в Центъра се извършва преглед от мултидисциплинарен екип в състава на който влизат: Лекар – Началник амбулаторен блок /педиатър, социален работник, психолог. В мултидисциплинарния екип могат да бъдат включени Лекар-физиотерапевт, рехабилитатор, кинезитерапевт, логопед или педагог в зависимост от потребностите на детето.

По време на прегледа лекарят и членове на мултидисциплинарния екип подпомагат родителите/ настойниците или попечителите на децата да формулират целите, които искат да постигнат чрез ползване на услугите на Центъра.

При приемане на детето на родителя се предоставя по достъпен начин информация за вида, начина на предоставяне на услугата и за членовете на екипа, който я предоставя.

ПРИЕМ НА ДЕТЕ В ЦЕНТЪРА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА САМО СЛЕД ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ ОТ РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИ И ПОПЕЧИТЕЛИ НА ДЕЦАТА И ПИСМЕНО ДЕКЛАРИРАНО СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ!!!