ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧНА ДЕЙНОСТ

Ако Вие сте родител на дете, нуждаещо се от специализирани медицински услуги, поради здравословни проблеми в развитието им ние може да сме Ви полезни. Ние предлагаме широка гама качествени медицински услуги  за децата и консултации за родителите.  Персоналът ни е с натрупан опит в процеса на диагностика, лечение и последващо проследяване състоянието на детето. 

Какво включва лечебно-диагностичната дейност:

            -ранна диагностика, диагностика, лечение, медицинска и психо-социална рехабилитация на деца със специални потребности (Деца с различни увреждания и хронични заболявания в т.ч. деца с психически проблеми от 0 до 18 годишна възраст, отглеждани в семейна среда и/или в социални услуги от резидентен тип, с преобладаващи диагнози: ДЦП; малформативни синдроми; генетични заболявания; състояния след недоносеност; физически и/или множествени увреждания, засягащи опорно-двигателния апарат, централна и периферна нервна система; изоставане в нервно-психичното развитие; синдром на Даун; синдром на Санфилипо; деца от аутистичния спектър и/или с генерализирано разстройство на развитието; деца с епилепсия; с нарушения в развитието на речта и езика – дизартрия, ринолалия, вербална диспраксия; комуникативни нарушения и др. )

-медицинска и психо-педагогическа рехабилитация

-консултиране и обучение на родители на деца със специални потребности

-осигуряване на специализирана медицинска консултация със специалисти в областта на педиатрията на национално ниво