ПОДКРЕПА НА СЕМЕЙСТВАТА ОРИЕНТИРАНА КЪМ УКРЕПВАНЕ ПОТЕНЦИАЛА И РЕСУРСИТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО ЗА СТИМУЛИРАНЕ РАЗВИТИЕТО НА ДЕТЕТО

Социална работа:

     Социалните работници оказват помощ на семействата, които търсят услугите на Центъра. Информират семействата по въпросите на социалните права и облекчения, предоставяни от държавата; информират семействата и осъществяват връзка с организации, оказващи помощ и услуги в общността. Подпомагат  и подкрепят семействата на деца с увреждания и хронични заболявания да ползват правата и облекченията на база на българското законодателство. 

Обучения на родителите: 

     Индивидуални – родителите придобиват знания и умения за посрещане на индивидуалните потребности на детето им. 

Групови – тематични срещи по теми, които вълнуват родителите.

      Провеждат се индивидуални консултации с родители, инициирани от тях или по заявка на другите специалисти, които работят с детето по конкретна проблематика. Целта на консултирането е: подобряване разбирането за конкретно поведение на детето, откриване на причините и варианти за справяне; подобряване разбирането за възрастово специфичните особености или прояви, свързани със здравословното и психично състояние на детето и начини да се отговори на потребностите; мотивиране на родителите за по-добро сътрудничество в терапевтичния процес