ПОЧАСОВИ- СЪОБРАЗНО КОНКРЕТНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ НА ДЕЦАТА В БЕЗОПАСНА И СИГУРНА СРЕДА.

Предоставяне на комплексни услуги за деца от общността с увреждания и хронични заболявания, в това число с психични проблеми, чрез: 

 – осигуряване на интегриран подход, съвместно с медицински и немедицински специалисти, за лечение и възстановяване на деца с увреждания и хронични заболявания в сигурна и безопасна среда;

– повишаване качеството и ефективността на комплексни услуги, достъпност, без допускане дискриминация 

– осигуряване на удовлетвореност на родителите от качеството на предлаганите комплексни здравни услуги за децата им.