ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ СЪВМЕСТНА РАБОТА НА ПЕДАГОЗИ С ДЕЦАТА И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ С ЦЕЛ  ПОДОБРЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИМ ПОТРЕБНОСТИ, КАКТО И СТИМУЛИРАНЕ НА ЖЕЛАНИЕТО НА ДЕЦАТА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ОБУЧЕНИЯ

Педагогическата дейност включва:

         Диагностика и индивидуално изследване на деца със специални потребности;

  • планиране и организиране на обучението, с цел компенсиране на дефицитите; 
  • индивидуално и групово  обучение,  съобразно потребностите и възможностите на децата;
  • развиване на възприятието и вниманието;
  • развиване на умения за самостоятелно хранене, самообслужване и общуване;
  • игрова терапия – една от най-ефективните терапии, при която под формата на игра децата се освобождават от негативните емоции, възпитават се навици, нагласи и  отношения;
  • музикотерапия – прилагането на музика  има положителен ефект върху емоционалното състояние  на децата, помага за преодоляване на тревожността и затрудненията в общуването;
  • консултации и обучение на родители за затвърждаване на придобитите умения.

   Педагозите работят по разработени и утвърдени Програми за педагогическа работа, съобразно възрастта и индивидуалните потребностите на децата.