ЛОГОПЕДИЧНА ТЕРАПИЯ ПРИ ДЕЦА С ГОВОРНИ И ЕЗИКОВИ НАРУШЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КОМУНИКАТИВНИТЕ УМЕНИЯ И ЕЗИКОВО- ГОВОРНИ НАРУШЕНИЯ

Логопедичната терапия  включва:

  • диагностика, превенция, корекция, рехабилитация и консултативна дейност на езиково-говорни нарушения при деца. Терапията е индивидуална и напълно съобразена с типа нарушение, степента на усвояване и развитие на детето чрез:

  • -стимулиране на вербална и невербална комуникация – способността или неспособността за общуване е умение, което се формира цял живот. Терапевтичната дейност се състои в това да се формират умения за комуникация, да се създаде връзката между детето, логопеда и родителите.
  • предречева логопедична рехабилитация за деца в ранна възраст, приложима при деца с ДЦП, неврологични и генетични заболявания, физиологично здрави деца, при които се срещат смущения в процеса на хранене от самото раждане.
  • Попълване на карта за логопедично изследване.

Логопедите помагат на децата с различни говорни и езикови нарушения, дават възможност да се

подобрят комуникативните умения и езиково-говорните нарушения.   

Работят по разработена и утвърдена Програма за логопедична работа.