Прекратяване на тръжна процедура открита със Заповед № РД-06-62/25.02.2022 г.

                                    

ЗАПОВЕД

№ РД-06-113/17.03.2022 година

На основание чл.46 от Правилник за прилагане на Закон за държавната собственост поради възникнало обстоятелство, което правят невъзможно провеждането и  приключване то на търга

ЗАПОВЯДВАМ:

1. Прекратявам тръжната процедура, открита със Заповед № РД-06-62/25.02.2022 година за продажба на автомобили с отпаднала необходимост /движими вещи – частна държавна собственост/, поради наличие на грешка в откриването на търга. МОТИВИ за прекратяване: Установена е явна фактическа грешка при откриване на тръжната процедурата, а именно автомобилите, обявени за продажба са с прекратена регистрация в КАТ, като това обстоятелство не е вписано при индивидуализиране на движимите вещи. Това обстоятелство създава възможност и предпоставки за опорочаване на тръжната процедура при нейното продължаване. Нарушението не може да бъде преодоляно и правно релевирано с последващи действия на тръжната комисия по провеждане на търга.

2. Настоящата заповед може да се обжалва по реда на АПК в  14 – дневен срок пред ВАС.

3. Заповедта да се изложи на видно място – на информационните табла на сградата на ЦКОДУХЗ– гр. Дебелец и да бъде обявено на електронната страница на Центъра.

Д-р Анелия Георгиева

Директор на ЦКОДУХЗ – гр. Дебелец