Проект BG051PO001-5.2.03-0033-C0001

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

На 17.06.2009 година се сключи договор между Дом за медико-социални грижи за деца град Дебелец и Агенция за социално подпомагане в качеството и на Управляващ орган на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализация на проект “Разширяване на дейността на Дневен център към ДМСГД – град Дебелец, чрез предоставяне на специализирана терапевтична работа за деца от 0 до 7 години с увреждания от аутистичния сектор”.

Основна цел: предоставяне на алтернативни социални услуги от специализираната институция

Специфични цели: предлагане на специализирни грижи на 6 деца от 0 до 7 годишна възраст с увреждания от аутистичния спектър и техните семейства от област Велико Търново.

Целеви групи и крайни бенефициенти: Шест деца с увреждания, три момчета и три момичета на възраст от три до шест години. Три деца от общността и три деца от институцията.

Стойност и продължителност на проекта: Проектът се финансира от Европейския социален фонд и от държавния бюджет на Република България. Стойността на проекта е 98 242.31 лева и продължителност – 14 месеца.

Очаквани резултати: Във връзка със стимулирането на цялостното психично развитие се очаква постигане на по-голяма самостоятелност и независимост на децата, подобрени комуникативни умения. Родителите са подготвени да полагат адекватни грижи за децата. Персоналът е обучен и подготвен да познава особеностите на работата при деца с аутизъм.

Партньори по проекта: Община Велико Търново и Сдружение „Клуб“ Отворено общество“
“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от « ДМСГД град Дебелец» и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”