ПРОГРАМА КРЪГЛА МАСА

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

ПРОГРАМА КРЪГЛА МАСА

на тема предоставяне на специализирана терапевтична работа за деца от 0 до 7 години с увреждания от аутистичния спектър и техните семейства

10.00 ч. Регистрация на участниците

10.15 ч. Представяне на участниците

10.25 ч. Представяне на проект „Разширяване дейността на Дневен център към ДМСГД – гр. Дебелец чрез предоставяне на специализирана терапевтична работа за деца от 0 до 7 години с увреждания от аутистичния спектър”

10.45 ч. История на Дневния център

11.00 ч. Кафе-пауза

11.15 ч. Представяне на социалната услуга по проекта – резултати

11.45 ч. Въпроси и отговори

12.00 ч. Закриване на кръглата маса

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от « ДМСГД град Дебелец» и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”