Програми и проекти

Проект по програма ФАР-ЛИЕН за изграждане на детска площадка

През 2002г. Сдружение “Надежда за децата ни” /сдружение на специалистите, работещи в ДЦ и на родителите на децата със специални нужди/ съвместно със Сдружение “Отворено образование”.

Проект за дооборудване на рехабилитационна и зала по психомоторика

През 2005г. Сдружение “Надежда за децата ни” /сдружение на специалистите, работещи в ДЦ и на родителите на децата със специални нужди/спечели проект финансиран от
Обединени Холандски фондации „Лале”.

Проект  BG051PO001-5.2.03-0033-C0001 „Разширяване дейността на Дневен център към ДМСГД град Дебелец чрез предоставяне на специализирана терапевтична работа за деца от 0 до 7 години с увреждания от аутистичния спектър”

Какво е аутизъм?

autizam