ЦЕНТЪР ЗА КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ГРАД ДЕБЕЛЕЦ

ПРИЕМ НА ДЕЦАТА:

1.1 В ЦКОДУХЗ – Дебелец се приемат деца с различни увреждания и хронични заболявания, в т.ч. деца с психични проблеми от 0 до 18 години, насочени от лекар.

1.2 Лекарят насочва дете към Центъра, след като извърши оценка на необходимостта от медицинска дейност – диагностика, лечение, рехабилитация и/или психологическа подкрепа.

1.3 Насочването на дете в Центъра се осъществява с амбулаторен лист за извършения преглед, който се издава при спазване на изискванията и образците, въведени с Националните рамкови договори. Един екземпляр от амбулаторният лист, предоставен на родителя /настойника или попечителя/ на пациента – детето, се предоставя в Центъра.

1.4 В амбулаторния лист насочващият лекар посочва диагнозата и причината за насочване към Центъра и прилага цялата налична медицинска информация по случая.

1.5  Когато детето се нуждае от физикална терапия и рехабилитация същата се назначава от Лекар-специалист по физикална и рехабилитационна медицина, който е част от екипа на ЦКОДУХЗ –Дебелец.

1.6 Прием на дете в Центъра се осъществява само след изразяване на информирано съгласие от родителите/настойниците или попечителите на децата, по реда на чл. 87 от Закона за здравето и писмено декларирано съгласие за обработка на личните данни, съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679 на ЕС).

1.7 При приемане на дете в Центъра се извършва преглед от мултидисциплинарен екип в състава на който влизат: Лекар – Началник амбулаторен блок /педиатър/, социален работник, психолог. В мултидисциплинарния екип могат да бъдат включени Лекар – физиотерапевт, рехабилитатор, кинезитерапевт, логопед или педагог в зависимост от потребностите на детето.

1.8 По време на прегледа лекарят и членове на мултидисциплинарния екип подпомагат родителите/настойниците или попечителите на децата да формулират целите, които искат да постигнат чрез ползване на услугите на Центъра.

1.9 При приемане на детето се предоставя по достъпен начин информация за вида, начина на предоставяне на услугата и за членовете на екипа, който я предоставя.