Потребители

Потребители на здравни услуга в Центъра са: деца с увреждания и хронични заболявания, в т.ч. за деца с психични проблеми от 0 до 18 годишна възраст, отглеждани в семейна среда и/ или в социални услуги от резидентен тип. Родители и семейства на деца с увреждания и хронични заболявания. Приемни родители на деца с увреждания и хронични заболявания.